2021

 – Projekti u 2021. godini – 

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u katastarskim općinama Široka Rijeka i Svinica Krstinjska

 

Nositelj: Općina Vojnić
Vrijednost projekta: 3.620.150,00 kuna (1.018.784,69 kn u 2021. godini)
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Program održivog razvoja lokalne zajednice
Sufinancirani iznos: 300.000,00 kuna

Ministarstvo graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine
Javni poziv za sufinanciranje projekta JLS za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2021. godini
Sufinancirani iznos: 171.240,00 kuna

Karlovačka županija
Program poticanja ravnomjernog razvitka Karlovačke županije u 2021. godini
Sufinancirani iznos: 200.000,00 kuna

Opis: Stanje postojeće kolničke konstrukcije nije zadovoljavajuće, odnosno iste karakterizira uzdužna i poprečna neravnost, nepravilni tlocrtni i vertikalni elementi, mjestimična ulegnuća kolnika i dr.. Oborinska odvodnja nije riješena, nema adekvatnih poprečnih nagiba, te se voda zadržava na površini ceste ili u udubinama na cesti koje su mjestimično jako izražene. Na višim nasipima i u blizini rijeke Gline nema zaštitnih ograda što s aspekta sigurnosti nikako nije prihvatljivo. Da bi se eliminirali navedeni nestandardni prometni uvjeti te kako bi se omogućilo normalno odvijanje prometa na predmetnom području, potrebno je izvršiti rekonstrukciju prometnice sukladno projektnoj dokumentaciji. U sklopu ovog projekta obrađuje se rekonstrukcija nerazvrstane ceste u ukupnoj duljini od 2.785 m. Predmetnom rekonstrukcijom osigurati će se kvalitetniji uvjeti prometovanja za sve sudionike u prometu, odnosno kako za motorna vozila, tako i za pješake. Novo projektirani profil prometnice čini kolnik širine 3,0m te s obje strane kolnika bankine širine 0,3m.

Rok: 2022. godina (udio sufinanciranja u 2021. godini)

Link:
https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/nacionalni-programi-417/program-odrzivog-razvoja-lokalne-zajednice/4420
https://mpgi.gov.hr/vijesti-8/financijski-podupiremo-projekte-razvoja-komunalnog-gospodarstva-gradova-i-opcina-11815/11815
https://www.kazup.hr/index.php/uozagospodarstvo-javnipozivi

Izvođač: NISKOGRADNJA d.o.o.

Izgradnja građevine javne namjene Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije Ispostava Vojnić


Nositelj: Općina Vojnić (Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije)
Vrijednost projekta: 4.069.926,35 kuna
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina
Sufinancirani iznos: 500.000,00 kuna
Udio Općine Vojnić: 400.000,00 kuna

Opis: Općina Vojnić prema popisu stanovnika iz 2011. godine ima 4.764 stanovnika koji žive u 46 naselja koja se protežu na 240 kvadratnih kilometara. Osigurati hitnu medicinsku pomoć na području Vojnića nije samo veliki pomak u zdravstvenoj skrbi za stanovništvo općine, već i ljude u tranzitu. Radovi na izgradnji započeli su 5. veljače 2021. godine. Vrlo je važno da ustanova profunkcionira što prije, posebno za južni dio općine Vojnić koji vodi prema graničnom prijelazu Maljevac i Velikoj Kladuši, ali i za dio državne ceste D-1 gdje je promet vrlo gust i česte su prometne nesreće. Najbliža hitna pomoć nalazi se u Karlovcu koji je od središta Vojnića udaljen 25 kilometara, a od granice i 50 km. Hitna pomoć se često znala čekati i po 50 minuta što je često značilo i tragičan ishod za unesrećene.
Općina Vojnić uložila je u predfazi oko 700.000,00 kuna u pripremu gradilišta i dokumentaciju. U prvoj fazi očišćeno je gradilište (srušena postojeća građevina) i pripremljeno za gradnju. Općina Vojnić je u fazi pripreme terena temeljem Sporazuma o suradnji uložila 400.000,00 kuna. Faza izgradnje obuhvaća aktivnosti izvođenja radova, stručnog nadzora, projektantskog nadzora, tehničkog savjetovanja, vođenja projekta, kao i opremanje prostora i nabave medicinske opreme. Vlasnik objekta je Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac

Rok: proljeće 2022. godine

Link:
https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/nacionalni-programi-417/program-za-poboljsanje-infrastrukture-na-podrucjima-naseljenim-pripadnicima-nacionalnih-manjina/4612

 

Sanacija objekta tiskara “Vjesnik” Centralne partizanske bolnice Petrova gora

Nositelj: Općina Vojnić
Vrijednost projekta: 199.464,50 kuna
Ministarstvo kulture i medija
Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu – Programi zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara
Sufinancirani iznos: 150.000,00 kuna

Opis: Centralna partizanska bolnica izgrađena je u proljeće 1942. godine, u predjelu Petrove gore zvanom Pišin gaj. Danas se do nje lako dolazi županijskom cestom iz pravca Vojnića. Centralna partizanska bolnica izgrađena je radi potreba liječenja ranjenika i bolesnika sa šireg područja Korduna tijekom Drugoga svjetskog rata. Bolnica se razvijala postupno i svoj je konačan oblik dobila 1944. godine kada je imala više od 30 objekata: nekoliko bolesničkih soba, operacijske sale, kuhinju, sobu za bolesničko osoblje, salu za kulturni rad, praonicu i tuš, pekarnicu, kovačnicu, kožaru, štalu, stražarnicu, vlastiti agregat za struju i tiskaru. Ovdje se tiskao list Vjesnik. U bolnici je, pokraj ostalih bolničkih službi, djelovao poseban kirurški odjel i zubarski odjel pod vodstvom liječnika Vlade Pilingera.

Osim nadzemnih objekata, bio je izgrađen i sustav zemunica odnosno skloništa pod zemljom gdje su sklanjani ranjenici.

Cilj programa je sanacija objekta Tiskara koji se nalazi u sastavu kompleksa Centralne partizanske bolnice „Petrova gora“ kako bi se spriječilo daljnje propadanje objekta i ostvario temelj za donošenje Programa zaštite i očuvanja kulturnog dobra.

Aktivnosti na programu svode se na odabir izvođača radova koji će provesti radove na sanaciji koji se sastoje od pripremnih radova, stolarskih radova, tesarskih radova, limarskih radova, ostalih radova.

Razdoblje provedbe: 2021. godina

Izvođač: Kovačević, obrt za građevinarstvo, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam

Link: https://min-kulture.gov.hr/financiranje/odobreni-programi-u-2021-godini/odobreni-programi-zastite-na-nepokretnim-kulturnim-dobrima-za-2021-godinu-pregled-sa-stanjem-04-08-2021-21297/21297

PROJEKT Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Nositelj: Općina Vojnić
Vrijednost projekta: 592.552,00 kuna
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada
Sufinancirani iznos: 503.669,20 kuna
Udio Općine: 88.882,80 kuna

Opis: Projektom je nabavljeno 1200 kanti od 120 litara za prikupljanje reciklabilnog otpada papira i kartona te 300 kanti od 120 litara, 500 kanti od 240 litara i 400 kanti od 400 litara za prikupljanje reciklabilnog otpada plastike. Postupak nabave provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Kante će podijeliti Vojnić komunalac d.o.o.

Rok: 2021. godina

Link: https://www.fzoeu.hr/hr/nabava-spremnika-za-odvojeno-prikupljanje-otpada/7663

PROJEKT Održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini
 
Nositelj: Općina Vojnić
Vrijednost projekta: 121.000,00 kuna
Središnji državni ured za demografiju i mlade
Javni poziv općinama indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini
Sufinancirani iznos: 121.000,00 kuna

Opis: U predškolskoj godini 2020./2021. upisano je 22 djece, a od 24.5.2021. godine vrtić pohađa i 6 djece jasličke dobi.
Broj odgojnih skupina:
1 odgoja skupina – mješovita skupina od 3. godine do polaska u školu,
1 odgojna skupine – jaslička u dobi od 12 mjeseci do 3 godine
Ukupan broj odgojitelja: 4 odgojitelja od čega 1 odgojitelj 20% radnog vremena na poslovima ravnatelja.

Predškolska djelatnost financira se iz sredstava Općine Vojnić (83% ukupnih rashoda), naknadama roditelja za smještaj u vrtić (16,00% ukupnih rashoda) i sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja za Program sufinanciranja predškole (1% ukupnih rashoda) prema izvršenju za 2020. godinu. Iz proračuna općine Vojnić plaćaju se najvećim dijelom plaće zaposlenika, režije (lož ulje, električna energija), seminari zaposlenika), građevinske radove na sanaciji objekata, ugovor o djelu za voditelja Male škole, pomoćni i sitni materijal, materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje. Iz naknada roditelja plaća se najvećim dijelom prehrana za djecu, manjim dijelom režijski troškovi i materijali za realizaciju programa.

Dobivanjem financijske potpore sredstva namijenjena za redovitu djelatnost uložiti će se za poboljšanje radnih uvjeta i razvoj programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Razdoblje provedbe: 01.09.2020. do 31.08.2021. godine

Link:
https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/program-potpore-za-odrzavanje-i-razvoj-predskolske-djelatnosti-u-opcinama-republike-hrvatske-u-2021-godini-6060/6060
https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/odluka-o-raspodjeli-financijskih-sredstava-opcinama-rh-za-odrzavanje-i-razvoj-predskolske-djelatnosti-u-2021-godini/6111

PROJEKT Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića
Uređenje vanjskog okoliša Dječjeg vrtića Vojnić – postavljanje kombiniranog igrala s pješčanikom

Nositelj: Općina Vojnić
Vrijednost projekta: 67.952,69 kuna
Središnji državni ured za demografiju i mlade
Poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. godini
Sufinancirani iznos: 52.500,00 kuna

Opis: U vrtiću je stalno smješteno 22 djece u mješovitu skupinu, a zgrada se još koristi za rad „Male škole“ za dvadesetak djece, i djecu jasličkog uzrasta, prema programu moguće je upisati njih 12-ero starosti od 1 do 3 godine. Troškovi projekta odnose se na nabavu, postavljanje temelja i montiranje kombiniranog igrala i pješčanika za djecu od 1 godine starosti. Troškovi su nužni kako bi se igralo montiralo i stavilo u funkciju. Sadržajno bogato, ovo igralo nudi visoku igraću vrijednost te potiče ne samo fizički, već i kognitivni, emocionalni te socijalni razvoj kod djece. Pješčanik će potaknuti kreativnost prilikom modeliranja ili istraživanja dodirom.

Razdoblje provedbe: 2021. godina

Link: https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-na-poboljsanje-materijalnih-uvjeta-u-djecjim-vrticima-u-2021-g/5917

Dobavljač: Kovačić stolarija
Izvođač: Vojnić komunalac d.o.o.

PROJEKT Raščišćavanje prilaza Starom gradu Klokoču

Nositelj: Općina Vojnić
Vrijednost projekta: 25.250,00 kuna
Karlovačka županija
Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2021. godinu
Sufinancirani iznos: 20.200,00 kn

Opis: Stari plemićki grad Klokoč smješten je na povišenom položaju, iznad ušća potoka Rabnice u rijeku Glinu. Sagrađen je kao utvrda nepravilnog tlocrta s cilindričnom kulom u jednom uglu, okolnim jarkom te stambenom zgradom unutar zidina. Prvi put se spominje 1224. godine. U 14. stoljeću dolazi pod vlast Frankopana, nakon kojih mijenja više vlasnika. Do 1681. godine je u turskim rukama, a od razvojačenja 1871. godine u funkciji je granične stražarske utvrde, kada je i popravljan. Nakon toga Klokoč je napušten i počinje propadati. Grad se nalazi kod istoimenog sela i pristup mu je makadamska cesta.
Ruševine zidina su trenutno zakrčene divljom kupinom i korovom, pristupna cesta je neprohodna i potrebno ju je sanirati.

Razdoblje provedbe: 2021. godina

Link: https://www.kazup.hr/index.php/natjecaji-i-javni-pozivi/javni-pozivi-uo-za-skolstvo-3

Izvođač: Vojnić komunalac d.o.o.

PROJEKT Digitalizacija upisa u Dječji vrtić Vojnić 

Nositelji: Dječji vrtić Vojnić i Općina Vojnić (osnivač)

Dječjem vrtiću Vojnić odobren je projekt u sklopu kojeg će u potpunosti digitalizirati upisi u vrtić. Riječ je o projektu “Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“ koji provodi Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva.

Cilj projekta je uključiti ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u informatizirani sustav za prijavu i upis djece u vrtić.

Kroz projekt vrtićima je omogućeno korištenje e-usluge, edukacija zaposlenika vrtića za korištenje e-usluga, korisnička podrška za provođenje projektnih aktivnosti, evaluacija, edukacija i korisnička podrška imenovanih stručnjacima za tehničku podršku i slično. Vrtićima je također osigurana računalna oprema.

Ovaj projekt roditeljima će pojednostaviti upis i prijavu u Dječji vrtić Vojnić. Administracija se pojednostavljuje tako da se upotrebljavaju postojeći podatci iz temeljnih registara različitih tijela državne uprave, odnosno sustav će omogućiti krajnjim korisnicima korištenje javnih usluga upisa sa što manje dodatnih administrativnih obveza.

PROJEKT Zaželi za Općinu – u provedbi od 2020. g.

Nositelj: Općina Vojnić
Vrijednost projekta: 926.050,00 kuna
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II (otvoreni trajni poziv)
Sufinancirani iznos: 926.050 kn

Opis: Projekt će doprinijeti povećanju radne konkurentnosti nezaposlenih žena i bolji pristup tržištu rada stvarajući dodatnu vrijednost društvu i održivoj ekonomiji, te će doprinijeti povećanju brige o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. Tijekom provedbe projekta, 10 žena iz ciljane skupine će biti zaposlene na period od 12 mjeseci, žene će brinuti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, svakodnevno će pružati pomoć u kućama osoba starije životne dobi s područja Općine Vojnić. Svaka žena će skrbiti o minimalno 6 krajnjih korisnika. Za 10 zaposlenih žena omogućiti će se osposobljavanje kako bi stekle nova znanja i postale poželjna radna snaga. Nakon završetka projekta zapošljavanje žena je izvjesno, posebice onih žena koje se osposobe za gerontodomaćicu, njegovateljicu ili maserku.

Razdoblje provedbe: 18 mjeseci

Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Karlovac, Domobranska 19, Karlovac; Centar za socijalnu skrb Karlovac, I. Meštrovića 10, Karlovac

Link: http://www.esf.hr/poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-zazeli-program-zaposljavanja-zena-faza-ii/

Više o projektu ZAŽELI 

Izbornik