Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeni su Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” 25/1385/1569/22) koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarenje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno ovom i drugim zakonima.

Korisnik prava na informaciju i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba. Tijela javne vlasti su državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i druge osobe na koje su prenesene javne ovlasti, pravne osobe čiji su programi ili djelovanje zakonom utvrđeni kao javni interes te se u cijelosti ili djelomično financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo.

Ovim se Zakonom uređuju i druge obveze tijela javne vlasti te prekršajne odredbe vezane za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Odredbe ovog Zakona ne primjenjuju se na stranke u sudskim, upravnim i drugim na Zakonu utemeljenim postupcima, kojima je dostupnost informacija iz tih postupaka utvrđena propisom. Odredbe ovog Zakona ne primjenjuju se na informacije za koje postoji obveza čuvanja tajnosti, sukladno zakonu koji uređuje sigurnosno-obavještajni sustav Republike Hrvatske.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, raspolaže ili nadzire određeno tijelo javne vlasti.

Način predavanja zahtjeva:
Osobno: Svakim radnim danom od 08,00 – 14,00 sati
Poštom:

Općina Vojnić
Trg Stjepana Radića 1, 47220 Vojnić
E-mailom: opcina@vojnic.hr
Službenik za informiranje: Christine Ramovš
Telefon: 047/883-020
Fax: 047/883-021

Službenik za za zaštitu podataka: Christine Ramovš
Telefon:047/883-020
Fax:047/883-021

PRAVNI OKVIR – Pravo na pristup informacijama

Pravilniku o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (“Narodne novine”, br. 67/17)

________________________________________________________

Asset lista s meta podacima Općine Vojnić

_______________________________________________________

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
Godišnje izvješće ZPPI za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Godišnje izvješće ZPPI za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Godišnje izvješće ZPPI za 2020.godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Godišnje izvješće ZPPI za 2019.godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Godišnje izvješće ZPPI za 2018.godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Godišnje izvješće ZPPI za 2017.godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Godišnje izvješće ZPPI za 2016.godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

 

ZAHTJEVI, UVJETI, KRITERIJI, ODLUKE

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

Uvjeti za ponovnu uporabu informacije

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Odluka o određivanju službenika za informiranje
ODLUKA o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Izbornik