Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeni su Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” 25/13) koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarenje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno ovom i drugim zakonima. Korisnik prava na informaciju i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba. Tijela javne vlasti su državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i druge osobe na koje su prenesene javne ovlasti, pravne osobe čiji su programi ili djelovanje zakonom utvrđeni kao javni interes te se u cijelosti ili djelomično financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo. Ovim se Zakonom uređuju i druge obveze tijela javne vlasti te prekršajne odredbe vezane za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Odredbe ovog Zakona ne primjenjuju se na stranke u sudskim, upravnim i drugim na Zakonu utemeljenim postupcima, kojima je dostupnost informacija iz tih postupaka utvrđena propisom. Odredbe ovog Zakona ne primjenjuju se na informacije za koje postoji obveza čuvanja tajnosti, sukladno zakonu koji uređuje sigurnosno-obavještajni sustav Republike Hrvatske.

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama fizičke i pravne osobe mogu od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, raspolaže ili nadzire određeno tijelo javne vlasti.

Način predavanja zahtjeva:
Osobno: Svakim radnim danom od 08,00 – 14,00 sati
Poštom:

Općina Vojnić
Trg Stjepana Radića 1, 47220 Vojnić
E-mailom: opcina-vojnic@ka.t-com.hr
Službenik za informiranje: Christine Ramovš
Telefon: 047/883-020
Fax: 047/883-021

Službenik za za zaštitu podataka: Christine Ramovš
Telefon:047/883-020
Fax:047/883-021

PRAVNI OKVIR

Izjava o pristupačnosti
Općina Vojnić nastoji svoju internetsku stranicu (www.vojnic.hr) učiniti pristupačnom u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske

S ciljem usklađivanja svojih mrežnih stranica (www.vojnic.hr) sa navedenim Zakonom Općina Vojnić krenula je u izradu tehničke i vizualne nadogradnje svojih mrežnih stranica.

Prema provedenoj početnoj procjeni od strane WAWE alata za procjenu pristupačnosti internetske stranice, stranice nije usklađena te se pristupilo usklađivanju.

Prilikom izrade novih web stranica Općina Vojnić planira dosegnuti maksimalni stupanj usklađenosti sa spomenutim Zakonom.

Opširnije ..

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

Uvjeti za ponovnu uporabu informacije

Odluka – o troškovima za pružanje informacija
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

Link
Odluka o određivanju službenika za informiranje
ODLUKA o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Izbornik
Veličina slova
Kontarast