Jedinstveni upravni odjel

Općina Vojnić
Jedinstveni upravni odjel
Tel 047/883-020, 883-022, 883-023
Fax 047/883-021
e-mail: opcina@vojnic.hr

RADNO VRIJEME SA STRANKAMA
svaki radni dan od 7,30 do 14,00 sati
Dnevni odmor od 10,00 do 10,30 sati

v.d. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Karolina Šikljan, mag.oec., 047/883-020, e-mail:opcina@vojnic.hr

Viši stručni suradnik za gospodarstvo i EU Fondove
Goran Martinović, mag.oec., 047/883-020, e-mail:opcina@vojnic.hr

Viši stručni suradnik-poljoprivredni redar
Siniša Bukal, struč.spec.ing.agr., 047/883-020, mob: 095/551-0974, e-mail:opcina@vojnic.hr

Viši referent za administrativne poslove
Christine Ramovš, bacc.oec., 047/883-020, e-mail:opcina@vojnic.hr

Referent komunalno-prometni redar
Đuro Šaula, 047/883-020, 095/5510-974, e-mail:opcina@vojnic.hr

Izbornik