Jedinstveni upravni odjel

Općina Vojnić
Jedinstveni upravni odjel
Tel 047/883-020
Fax 047/883-021

E-mail: opcina@vojnic.hr

Pročelnik
Nataša Opačić, mag.eur.posl.stud.

Viši stručni suradni za gospodarstvo i EU Fondove
Karolina Šikljan, mag.oec.

Stručni suradnik za komunalne poslove
Željka Stilinović-Butorac, bacc.publ.

Viši referent za financije i proračun
Ljiljana Šarić

Viši referent za računovodstvo
Dubravka Fink, ekonomist

Komunalno – prometni redar
Siniša Bukal, struč.spec.ing.agr.

Viši referent za administrativne poslove
Christine Ramovš, bacc.oec.

Komunalno – prometni redar
Siniša Bukal, tel 047/883-023, e-mail:opcina@vojnic.hr

Izbornik
Veličina slova
Kontarast