Jedinstveni upravni odjel

Općina Vojnić
Jedinstveni upravni odjel
Tel 047/883-020, 883-022, 883-023
Fax 047/883-021

e-mail: opcina@vojnic.hr

v.d. Pročelnik
Karolina Šikljan, mag.oec., 047/883-020, e-mail:opcina@vojnic.hr

Viši stručni suradnik za gospodarstvo i EU Fondove
Karolina Šikljan, mag.oec., 047/883-020, e-mail:opcina@vojnic.hr

Viši stručni suradnik za pravne poslove
Ivanka Turkalj, spec.admin.publ.

Viši stručni suradnik poljoprivredni redar
Siniša Bukal, struč.spec.ing.agr., 047/883-020, mob: 095/551-0974, e-mail:opcina@vojnic.hr

Viši referent komunalno – prometni redar
Siniša Bukal, struč.spec.ing.agr., 047/883-020, mob: 095/551-0974, e-mail:opcina@vojnic.hr

Viši referent za proračunske korisnike
Goran Martinović, mag.oec., 047/883-020, e-mail:opcina@vojnic.hr

Viši referent za administrativne poslove
Christine Ramovš, bacc.oec., 047/883-020, e-mail:opcina@vojnic.hr

Izbornik