Javna nabava

III. IZMJENE I DOPUNE PLAN NABAVA ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2013. GODINU

POZIV NA NADMETANJE
Općina Vojnić je na temelju članka 31. Zakona o javnoj nabavi ( NN 90/11) u Elektroničkom oglasniku javne nabave „Narodne Novine“ od 29.08.2013. godine objavila poziv na nadmetanje za predmet nabave: „POJAČANO ODRŽAVANJE UREĐENJA AUTOBUSNOG OKRETIŠTA SA PERONOM ZA ŠKOLSKU DJECU U VOJNIĆU“ OV2/13-AS, oznaka dokumenata 2013/S 002-0073626.
Rok za dostavu ponuda je 17. rujan 2013. u 11,00 sati.

Objavljeno 02.09.2013.

Poziv na nadmetanje:

NABAVA TUCANIKA ZA NASIPANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ULICA NA PODRUČJU OPĆINE VOJNIĆ

Objavljeno 02.07.2013.

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2013. GODINU
I. IZMJENE I DOPUNE PLAN NABAVA ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2013. GODINU
PLAN NABAVA ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2013. GODINU

Izbornik