Vojnić komunalac d.o.o.

Reciklažno dvorište – Vojnić

VOJNIĆ KOMUNALAC d.o.o.    
Andrije Hebranga 9, Vojnić

OIB:34803293727
MB:01844466
Godina osnivanja: 2004.
Kontakt: +385 47 811442
e-mail: vojnic.komunalac@ka.t-com.hr

O D L U K A o imenovanju službenika za informiranje
O D L U K U o osnivanju Povjerenstva za reklamacije potrošača (korisnika)
OPĆI UVJETI ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE UKOPA POKOJNIKA
OPĆI UVJETI POSLOVANJA
PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
RADNO VRIJEME RECIKLAŽNOG DVORIŠTA
Ponedjeljak: od 09.00 – 12.00 h
Četvrtak: od 15.00 – 18.00 h
Molimo Vas da se prilikom predaje otpada javite djelatniku Vojnić komunalca i obavezno ponesete osobnu iskaznicu, jer u suprotnom nećemo preuzeti otpad. U skladu sa Zakonom o gospodarenju komunalnim otpadom dužni smo voditi evidenciju o preuzetom otpadu.
Isto tako molimo korisnike da ne ostavljaju otpad izvan radnog vremena Reciklažnog dvorišta, na način da ga ubacuju preko ograde ili ostavljaju uz ogradu, jer će biti kažnjeni.
Prostor je pod video nadzorom.
PISANE UPUTE o načinu rada reciklažnog dvorišta u Kolariću 52e u Vojniću
POPIS otpada za recikliranje

 

Promjena Kalendara za odvoza miješanog komunalnog otpada te recikabilnog otapada  na području općine Vojnić
Objavljeno 28.10.2022.

____________________________________________________________

CJENIK JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA DOMAĆINSTVA
CJENIK RADOVA I USLUGA
____________________________________________________________

CJENIK pogrebne opreme i pogrebnih usluga
CJENIK ZA USLUGU PRIKUPLJANJA,ODVOZA I ZBRINJAVANJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA – OPĆINA VOJNIĆ
____________________________________________________________

NATJEČAJ za direktora trgovačkog društva Vojnić komunalac d.o.o. 1 (jedan) izvršitelj, na rok od 4 (četiri) godine, s mogućnošću reizbora.
____________________________________________________________

OBAVIJEST 29.10.2021.
Obavijest i upute korisnicima vezano za uslugu prikupljanja recikabilnog otpada
Obavijest o usluzi prihvata recikabilnog otpada
__________________________________________________________

CJENIK USLUGE ZBRINJAVANJA OPASNOG OTPADA U MOBILNOM RECIKLAŽNOM DVORIŠTU
____________________________________________________________

– KALENDAR ODVOZA OTPADA U OPĆINI VOJNIĆ U PERIODU OD 01.01. – 31.12.2021.GOD – VOJNIĆ centar
– KALENDAR ODVOZA OTPADA U OPĆINI VOJNIĆ U PERIODU OD 01.01. – 31.12.2021.GOD – KUPLJENSKO-JOHOVO-MIHOLJSKO-KRSTINJA-BRUSOVAČA GORNJA/DONJA-ŠIROKA RIJEKA-SVINICA, KRSTINJA-GEJKOVAC-ĐAPEROVAC-ŠTAKOROVICA-KLOKOČ-KESTENOVAC
– KALENDAR ODVOZA OTPADA U OPĆINI VOJNIĆ U PERIODU OD 01.01. – 31.12.2021.GOD – VOJIŠNICA-KNEŽEVIĆ KOSA-ŽIVKOVIĆ KOSA-KOLARIĆI-BUKOVICA-MANDIĆ SELO,GORNJI VOJNIĆ, DONJI VOJNIĆ, JURGA, RADONJA

KALENDAR PRIKUPLJANJA OTPADA PUTEM MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA (MRD) PO MJESTIMA U OPĆINI VOJNIĆ
CJENIK USLUGA RADA
PROCEDURU UGOVARANJA, ZAPRIMANJA ROBA, RADOVA I USLUGA
PROCEDURU IZRADE AKTA
PROCEDURU ARHIVIRANJA DOKUMENATA
PROCEDURU OTPREME DOKUMENATA
PROCEDURU ZAPRIMANJA DOKUMENATA
Objava podataka o sponzorstvima i donacijama u 2013 godini

Izbornik