Dokumenti načelnika

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VOJNIĆ ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 30.06.2023. GODINE
IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VOJNIĆ ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE
IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VOJNIĆ ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. do 30.06.2022. GODINE
IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA ZA PERIOD 01.07. – 31.12.2021.
IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA ZA PERIOD 01.01. – 30.06.2021.
IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2020.
IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA ZA PERIOD 01.01. – 30.06.2020.
IZVJEŠĆE O RADU NAČELNIKA ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2019.
__________________________________________________

Odluka o zabrani spaljivanja suhe trave, korova, raslinja, biljnog otpada i drugih gorivih tvari organskog podrijetla na području Općine Vojnić

Odluka o imenovanju lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja za Općinu Vojnić
Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu stambenog prostora
Odluka o zabrani spaljivanja suhe trave, korova, raslinja, biljnog otpada i drugih gorivih tvari organskog podrijetla na području Općine Vojnić
PRAVILNIK o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu u Općini Vojnić
Odluka o imenovanju lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja za Općinu Vojnić
Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Vojnić za 2021. godinu
O D L U K A o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima i srednjoškolcima za akademsku i školsku 2020./2021. godinu
O D L U K A o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija
P R A V I L N I K o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vojnić
O D L U K A o raspisivanju javnog natječaja za obavljanje poslova prijevoza pokojnika
O D L U K U o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za prodaju teretnih vozila i stroja
Godišnji plan raspisivanja javnog natječaja za Financiranje programa/projekata udruga od interesa za Općinu Vojnić u 2020. godini
Odluka o raspisivanju Godišnjeg plana javnih natječaja za financiranje programa i projekata udruga od interesa za Općini Vojnić za 2020. godinu
O D L U K U o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima i srednjoškolcima za akademsku i školsku 2019./2020. godinu
O D L U K A o imenovanju Povjerenstva za dodjelu stipendija
O D L U K U o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za prodaju službenog vozila
ODLUKA o imenovanju Upravljačke skupine za izradu Elaborata vježbe Civilne zaštite u 2019. godini
ODLUKA o provođenju vježbe civilne zaštite u 2019. godini
ODLUKA o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja za prijem službenika u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto “Viši referent za proračunske korisnike”
Imenovanje Povjerenstva za dodjelu nekretnina na korištenje udrugama
Plan gospodarenja otpadom Općine Vojnić – NOVI
ODLUKA kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom Općine Vojnić za razdoblje od 2018. do 2023. godine
IZVJEŠĆE o Planu gospodarenja otpadom za 2017. godinu
ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA RAZDBOLJE OD 2017. DO 2022. GODINE OPĆINE VOJNIĆ
O D L U K U o prihvatu ponude i sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora
Plan gospodarenja otpadom Općine Vojnić
PROGRAM stručnog osposobljavanja za rad vježbenika bez zasnivanja radnog odnosa u službi Jedinstvenog upravnog odjela
ODLUKA – o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine Vojnić
IZVDEBENI PROGRAM radova na održavanju nerazvrstanih cesta u Općini Vojnić u zimskom razdoblju 2015./2016.godine
ODLUKU O STAVLJANJU NA JAVNI UVID PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE VOJNIĆ ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. GODINE (NACRT)
Objavljeno 30.12.2014.

O D L U K U o provođenju javnog natječaja
OPERATIVNI PROGRAM – radova na održavanju nerazvrstanih cesta u Općini Vojnić u zimskom razdoblju 2014./2014.
Z A K L J U Č A K – izvršenje polugodišnjeg proračuna Općine Vojnić za 2014. godinu
O D L U K A – Organizirano prikupljanje humanitarne pomoći
Z A K L J U Č A K – izvršenje proračuna 2013.
OBRAZLOŽENJE UZ IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2013 GODINU
ODLUKU o visini početne cijene zakupa poslovnog prostora

Izbornik