Bagatelna nabava

ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave bagatelne vrijednosti: Nabave tucanika za nasipanje nerazvrstanih cesta i ulica u Općini Vojnić
ODLUKU O ODABIRU najpovoljnije ponude u predmetu nabave bagatelne vrijednosti: Nabave traktorske prikolice
ODLUKU O ODABIRU najpovoljnije ponude u predmetu nabave bagatelne vrijednosti:„ Nabava osobnog automobila putem operativnog leasinga“
ODLUKU O ODABIRU najpovoljnije ponude u predmetu nabave bagatelne vrijednosti: „Izrada glavnih projekata nerazvrstanih prometnica sa oborinskom odvodnjom i ishođenje potvrda na glavne projekte na području općine Vojnić“
ODLUKA O ODABIRU najpovoljnije ponude u predmetu nabave bagatelne vrijednosti: Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zgrade u općinsku tržnicu na k.č. 4784/1 k.o. Vojnić  ..
ODLUKA O ODABIRU najpovoljnije ponude u predmetu nabave bagatelne vrijednosti: Izrada SEAP-a za Općinu Vojnić
ODLUKA O ODABIRU najpovoljnije ponude u predmetu nabave bagatelne vrijednosti: Sondiranje tla na lokaciji odlagalište „Kokirevo“
ODLUKU O ODABIRU najpovoljnije ponude u predmetu nabave bagatelne vrijednosti: II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vojnić
ODLUKU O ODABIRU najpovoljnije ponude u predmetu nabave bagatelne vrijednosti: Namjeravani zahvat u prostoru prema Zakonu o gradnji koji prethodi izradi glavnog projekta rekonstrukcije nerazvrstanih cesta
ODLUKU O ODABIRU najpovoljnije ponude u predmetu nabave bagatelne vrijednosti: Druga faza građevinsko-obrtnički radovi na mrtvačnici na groblju u Vojniću
ODLUKA O ODABIRU – najpovoljnije ponude u predmetu izrade projektne dokumentacije za izgradnju novog mosta sa pristupnim cestama preko potoka Radonja u Vojniću
ODLUKA O ODABIRU – najpovoljnije ponude u predmetu nabave bagatelne vrijednosti: Priprema projekta „Tržnica Vojnić“ i „Poduzetnički inkubator Vojnić“ za fondove EU 

Izbornik