Tvrtke

VOJNIĆ KOMUNALAC d.o.o.
Andrije Hebranga 9, Vojnić

OIB:34803293727
MB:01844466
Godina osnivanja:2004.
Kontakt: +385 47 811442
e-mail: vojnic.komunalac@ka.t-com.hr

 

O D L U K A o imenovanju službenika za informiranje
O D L U K U o osnivanju Povjerenstva za reklamacije potrošača (korisnika)

 

OPĆI UVJETI ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE UKOPA POKOJNIKA
OPĆI UVJETI POSLOVANJA
CJENIK pogrebne opreme i pogrebnih usluga

CJENIK ZA USLUGU PRIKUPLJANJA,ODVOZA I ZBRINJAVANJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA – OPĆINA VOJNIĆ

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
RADNO VRIJEME RECIKLAŽNOG DVORIŠTA
Ponedjeljak: od 09.00 – 12.00 h
Četvrtak: od 15.00 – 18.00 h

Molimo Vas da se prilikom predaje otpada javite djelatniku Vojnić komunalca i obavezno ponesete osobnu iskaznicu, jer u suprotnom nećemo preuzeti otpad. U skladu sa Zakonom o gospodarenju komunalnim otpadom dužni smo voditi evidenciju o preuzetom otpadu.
Isto tako molimo korisnike da ne ostavljaju otpad izvan radnog vremena Reciklažnog dvorišta, na način da ga ubacuju preko ograde ili ostavljaju uz ogradu, jer će biti kažnjeni.
Prostor je pod video nadzorom.
PISANE UPUTE o načinu rada reciklažnog dvorišta u Kolariću 52e u Vojniću
POPIS otpada za recikliranje
CJENIK USLUGE ZBRINJAVANJA OPASNOG OTPADA U MOBILNOM RECIKLAŽNOM DVORIŠTU

KALENDAR ODVOZA OTPADA 2020. – VOJNIĆ centar
KALENDAR ODVOZA OTPADA 2020. – VOJIŠNICA-KNEŽEVIĆ KOSA-ŽIVKOVIĆ KOSA-KOLARIĆI-BUKOVICA-MANDIĆ SELO, GORNJI VOJNIĆ,DONJI VOJNIĆ, JURGA, RADONJA
KALENDAR ODVOZA OTPADA 2020. – KUPLJENSKO-JOHOVO-MIHOLJSKO-KRSTINJA-BRUSOVAČA GORNJA/DONJA-ŠIROKA RIJEKA-SVINICA, KRSTINJA-GEJKOVAC-ĐAPEROVAC-ŠTAKOROVICA-KLOKOČ-KESTENOVAC
KALENDAR ODVOZA OTPADA 2020. – UTINJA VRELO-KLJUČAR-BRDO UTINJSKO-MALEŠEVIĆ SELO-PODSEDLO-MEĐEĐAK

KALENDAR PRIKUPLJANJA OTPADA PUTEM MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA (MRD) PO MJESTIMA U OPĆINI VOJNIĆ
CJENIK USLUGA RADA
PROCEDURU UGOVARANJA, ZAPRIMANJA ROBA, RADOVA I USLUGA
PROCEDURU IZRADE AKTA
PROCEDURU ARHIVIRANJA DOKUMENATA
PROCEDURU OTPREME DOKUMENATA
PROCEDURU ZAPRIMANJA DOKUMENATA
Objava podataka o sponzorstvima i donacijama u 2013 godini

Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o.
http://viov.hr/kontakt/

Izbornik