Dječji vrtić Vojnić

Ravnateljica: Starčevićev trg 4, Vojnić
Telefon 047/883-074

Propisi:
1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13)
2. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj 63/08, 90/2010))
3. Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
4. Zakon o radu (Narodne novine, broj 93/14)
5. Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15)
6. Zakon o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)

REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA U VOJNIĆU

Započeli su radovi na projektu “ Rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića u Vojniću“. Glavni cilj projekta je poboljšanje kvalitete života na području Općine Vojnić kroz ulaganje u razvoj društvene infrastrukture i podizanje kvalitete pružanja usluga predškolskog odgoja i obrazovanja. Očekivani rezultati projekta jesu: razvijene usluge za lokalno stanovništvo i poboljšana kvaliteta života, rekonstruiran objekt vrtića i opremljen objekt dječjeg vrtića. Dječji vrtić Vojnić aplicirao je na natječaj kroz mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, tip operacije 7.4.1. „“Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, te je sklopio ugovor o sufinanciranju s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u iznosu od Projekt je financiran u iznosu od 2.992.550,00 kuna kroz. Radove na rekonstrukciji i opremanju izvodi GIPS MONT d.o.o., vrijednost ugovorenih radova je 2.421.195,13 kuna s PDV-om. Rok izvođenja radova je 7 mjeseci od dana uvođenja Izvođača u posao.

STATUT Dječjeg vrtića Vojnić

OBAVIJEST o početku rada Programa predškole za 2020./2021. pedagošku godinu
Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća
Zapisnik sa roditeljskog sastanka za izbor člana Upravnog vijeća od strane korisnika
OBJAVA REZULTATA upisa djece u Dječji vrtić Vojnić za pedagošku 2020./2021. godinu
IZVJEŠĆE o provedenim upisima
JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ VOJNIĆ ZA PEDAGOŠKU 2020./2021. GODINU

PROCEDURA stvaranja ugovornih obveza za koje nije potrebna procedura javne nabave u Dječjem vrtiću Vojnić
PROCEDURA naplate prihoda Dječjeg vrtića Vojnić
PROCEDURA izdavanja, obračuna i isplate putnih naloga za službena putovanja
PROCEDURA zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima
PROCEDURA o blagajničkom poslovanju
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA DJEČJEG VRTIĆA VOJNIĆ ZA PEDAGOŠKU 2019./2020. GODINU
PRAVILNIK O RADU DJEČJEG VRTIĆA VOJNIĆ
PROGRAM PREDŠKOLE
JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ VOJNIĆ ZA PEDAGOŠKU 2019./2020. GODINU
PLAN UPISA za pedagošku 2019./2020. godinu
PRAVILNIK o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Vojnić
OBAVIJEST O POČETKU RADA PROGRAMA PREDŠKOLE ZA 2018./2019. PEDAGOŠKU GODINU
Zapisnik o izboru člana Upravnog vijeća iz reda roditelja
PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA STVARALACA I PRIMALACA AKATA DJEČJEG VRTIĆA VOJNIĆ ZA 2016. GODINU
PROGRAM PREDŠKOLE
PRAVILNIK O ZAŠTITI I OBRADI ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA
PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA AKTIVNOSTI NA PROMICANJU SPOZNAJE O ŠTETNOSTI UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA ZA ZDRAVLJE
PROGRAM MJERA POVEĆAVANJA SIGURNOSTI U DJEČJEM VRTIĆU „VOJNIĆ“ I PROTOKOLI POSTUPANJA U KRIZNIM SITUACIJAMA
ETIČKI KODEKS DJEČJEG VRTIĆA „VOJNIĆ“
Poslovnik o radu upravnog vijeća
Odluka o zabrani pušenja
Poslovnik odgojiteljskog vijeća
Financijske kontrole – Dječji vrtić Vojnić

Izbornik
Veličina slova
Kontarast