Dječji vrtić Vojnić

Ravnateljica: Đurđica Planinac

Adresa: Starčevićev trg 4, Vojnić
Telefon: 047/883-074, e-mail: djecji.vrtic.vojnic@ka.t-com.hr

Propisi:
1. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13)
2. Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine, broj 63/08, 90/2010))
3. Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
4. Zakon o radu (Narodne novine, broj 93/14)
5. Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15)
6. Zakon o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12)

REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA U VOJNIĆU

Započeli su radovi na projektu “ Rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića u Vojniću“.

Glavni cilj projekta je poboljšanje kvalitete života na području Općine Vojnić kroz ulaganje u razvoj društvene infrastrukture i podizanje kvalitete pružanja usluga predškolskog odgoja i obrazovanja. Očekivani rezultati projekta jesu: razvijene usluge za lokalno stanovništvo i poboljšana kvaliteta života, rekonstruiran objekt vrtića i opremljen objekt dječjeg vrtića. Dječji vrtić Vojnić aplicirao je na natječaj kroz mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, tip operacije 7.4.1. „“Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, te je sklopio ugovor o sufinanciranju s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u iznosu od Projekt je financiran u iznosu od 2.992.550,00 kuna kroz.

Radove na rekonstrukciji i opremanju izvodi GIPS MONT d.o.o., vrijednost ugovorenih radova je 2.421.195,13 kuna s PDV-om. Rok izvođenja radova je 7 mjeseci od dana uvođenja Izvođača u posao.

STATUT Dječjeg vrtića Vojnić (stupio na snagu 02.01.2023.)

STATUT Dječjeg vrtića Vojnić

Odluka o osnovici za obračun plaće djelatnika Dječjeg vrtića Vojnić

__________________________________________

NATJEČAJ za prijem radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme

ODLUKU o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelj/ica predškolske djece 

__________________________________________

Obavijest o početku rada programa predškole

____________________________________________

Plan upisa za 2022./2023. pedagošku godinu (naknadni upis – program predškole)

____________________________________________

Objava rezultata upisa djece u Dječji vrtić Vojnić za pedagošku 2022./2023. godinu

Izvješće o provedenom upisima za pedagošku 2022./2023. 

____________________________________________

Odluka o raspisivanju natječaja za obavljanje poslova na radnom mjestu Odgojitelj predškolske djece – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

ODLUKU o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelj predškolske djece (m/ž)

_____________________________________________

Javna objava upisa djece u Dječji vrtić Vojnić za pedagošku 2022./2023. godinu

Plan upisa za 2022./2023. pedagošku godinu

_____________________________________________

OBAVIJEST O POČETKU PRIJAVA ZA UPIS

_____________________________________________

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata za 2022

_____________________________________________

Odluka o raspisivanju natječaja za obavljanje poslova na radnom mjestu Odgojitelj predškolske djece – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

Obavijest o izabranom kandidatu
_____________________________________________

Odluka o raspisivanju natječaja za obavljanje poslova na radnom mjestu Odgojitelj predškolske djece 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme – zamjena u Dječjem vrtiću Vojnić

OBAVIJEST o početku rada Programa predškole za 2021./2022. pedagošku godinu

OBJAVA REZULTATA Upisa djece u Dječji vrtić Vojnić za pedagošku 2021./2022. godinu

JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ VOJNIĆ ZA PEDAGOŠKU 2021./2022. GODINU

PLAN UPISA ZA 2021./2022. PEDAGOŠKU GODINU

ODLUKA O UPISU DJECE U JASLIČKU SKUPINU DJEČJEG VRTIĆA VOJNIĆ ZA PEDAGOŠKU 2020./2021. GODINU

OBJAVA REZULTATA upisa djece u Dječji vrtić Vojnić za pedagošku 2020./2021. godinu

PRAVILNIK O UPISU DJECE I OSTVARIVANJU PRAVA I OBVEZA KORISNIKA USLUGA U DJEČJEM VRTIĆU VOJNIĆ
PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA

JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U JASLIČKU SKUPINU DJEČJEG VRTIĆA VOJNIĆ ZA PEDAGOŠKU 2020./2021. GODINU
NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA ZA RADNO MJESTO – ODGOJITELJ PREDŠKOLSKE DJECE (m/ž) / –  SPREMAČICA (m/ž)

ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA IZBOR ODGOJITELJA/ICE NA NEODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME U DJEČJEM VRTIĆU VOJNIĆ

ODLUKU RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA NEODREĐENO VRIJEME U DJEČJEM VRTIĆU VOJNIĆ ZA RADNO MJESTO SPREMAČICE (m/ž) – 1 izvršitelj

OBAVIJEST o izabranim kandidatima – odgojitelj predškolske djece (m/ž) – dva izvršitelja/ice
OBAVIJEST o izabranom kandidatu – spremač/ice
ODLUKU o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelj predškolske djece (m/ž) – dva izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme
ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto spremač/ice

ODLUKA O EKONOMSKOJ CIJENI DJEČJEG VRTIĆA
PLAN UPISA ZA JASLIČKU SKUPINU ZA 2020./2021. PEDAGOŠKU GODINU
PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA STVARATELJA I PRIMALACA AKATA DJEČJEG VRTIĆA VOJNIĆ ZA 2021. GODINU

OBAVIJEST o početku rada Programa predškole za 2020./2021. pedagošku godinu
Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća
Zapisnik sa roditeljskog sastanka za izbor člana Upravnog vijeća od strane korisnika
OBJAVA REZULTATA upisa djece u Dječji vrtić Vojnić za pedagošku 2020./2021. godinu
IZVJEŠĆE o provedenim upisima
JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ VOJNIĆ ZA PEDAGOŠKU 2020./2021. GODINU

PROTOKOL POSTUPANJA U SITUACIJAMA KADA JE UGROŽENO ZDRAVLJE DJETETA
PROTOKOL POSTUPANJA U SLUČAJU NESTANKA DJETETA
PROTOKOL POSTUPANJA U SLUČAJU POTRESA
PROTOKOL ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE COVID-19

PROCEDURA stvaranja ugovornih obveza za koje nije potrebna procedura javne nabave u Dječjem vrtiću Vojnić
PROCEDURA naplate prihoda Dječjeg vrtića Vojnić
PROCEDURA izdavanja, obračuna i isplate putnih naloga za službena putovanja
PROCEDURA zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima
PROCEDURA o blagajničkom poslovanju
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA DJEČJEG VRTIĆA VOJNIĆ ZA PEDAGOŠKU 2019./2020. GODINU
PRAVILNIK O RADU DJEČJEG VRTIĆA VOJNIĆ
PROGRAM PREDŠKOLE
JAVNA OBJAVA UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ VOJNIĆ ZA PEDAGOŠKU 2019./2020. GODINU
PLAN UPISA za pedagošku 2019./2020. godinu
PRAVILNIK o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Vojnić
OBAVIJEST O POČETKU RADA PROGRAMA PREDŠKOLE ZA 2018./2019. PEDAGOŠKU GODINU
Zapisnik o izboru člana Upravnog vijeća iz reda roditelja
PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA STVARALACA I PRIMALACA AKATA DJEČJEG VRTIĆA VOJNIĆ ZA 2016. GODINU
PROGRAM PREDŠKOLE
PRAVILNIK O ZAŠTITI I OBRADI ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA
PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA AKTIVNOSTI NA PROMICANJU SPOZNAJE O ŠTETNOSTI UPORABE DUHANSKIH PROIZVODA ZA ZDRAVLJE
PROGRAM MJERA POVEĆAVANJA SIGURNOSTI U DJEČJEM VRTIĆU „VOJNIĆ“ I PROTOKOLI POSTUPANJA U KRIZNIM SITUACIJAMA
ETIČKI KODEKS DJEČJEG VRTIĆA „VOJNIĆ“
Poslovnik o radu upravnog vijeća
Odluka o zabrani pušenja
Poslovnik odgojiteljskog vijeća
Financijske kontrole – Dječji vrtić Vojnić[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Izbornik