Javna nabava

IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVA ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2014. GODINU
III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVA ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2014. GODINU

Poziv za nadmetanje – dobava i ugradnja asfalta

Dokumentacija za nadmetanje

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVA ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2014. GODINU
I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVA ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2014. GODINU

Poziv za nadmetanje

Općina Vojnić je na temelju članka 31. Zakona o javnoj nabavi ( NN 90/11, 83/13 i143/11) u Elektroničkom oglasniku javne nabave „Narodne Novine“ od 16.01.2014. godine objavila poziv na nadmetanje i dokumentaciju za predmet nabave dugoročnog kunskog kredita za financiranje projekta «Rekonstrukcija lokalnih nerazvrstanih cesta na području općine Vojnić»
Evidencijski broj nabave: OV1/14-CE, oznaka dokumenata 2014/S 002-0002043.
Rok za dostavu ponuda je 27. veljače 2014. godine do 11:00 sati.

Dokumentacija za nadmetanje
Ispravak dokumentacije I
Ispravak dokumentacije II
Ispravak dokumentacije III
Ispravak dokumentacije IV
Ispravak dokumentacije V
Ispravak dokumentacije VI
Odluka o ovlaštenim predstavnicima

Plan nabave za 2014. godinu

Izbornik