Dokumenti / Pravo na pistup informacijama

PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNICE I ČITAONICE VOJNIĆ ZA 2024. GODINU
PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNICE I ČITAONICE VOJNIĆ ZA 2023. GODINU
IZVJEŠĆE O RADU KNJIŽNICE I ČITAONICE VOJNIĆ ZA 2022. GODINU
PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNICE I ČITAONICE VOJNIĆ ZA 2022. GODINU
IZVJEŠĆE O RADU KNJIŽNICE I ČITAONICE VOJNIĆ ZA 2021. GODINU
PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNICE I ČITAONICE VOJNIĆ ZA 2021. GODINU
PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNICE I ČITAONICE VOJNIĆ ZA 2020. GODINU
PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNICE I ČITAONICE VOJNIĆ ZA 2019. GODINU
PRAVILNIK O RADU KNJIŽNICE I ČITAONICE VOJNIĆ

STATUT KNJIŽNICE I ČITAONICE VOJNIĆ

PROPISI
– Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, NN 98/19, NN 114/22) )
– Zakon o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 – Ispravak i NN 35/08, 127/19)

– Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi NN 83/22 na snazi od 26.07.2022.

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeni su Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” 25/13, 85/15, 69/22). Temeljem navedenog Zakona može se zatražiti informacija putem zahtjeva.

Način predavanja zahtjeva:
Osobno: Svakim radnim danom od 08,00 – 14,00 sati
Poštom: Knjižnica i čitaonica Vojnić, A.Hebranga 2, 47220 Vojnić
E-mailom: knjiznica-vojnic@ka.t-com.hr

Službenik za informiranje: Dušanka Madžar-Lončar
Telefon: 047/883-024
Fax: 047/883-024

PRAVNI OKVIR – Pravo na pristup informacijama
Pravilniku o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (“Narodne novine”, br. 67/17)
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine br. 12/14 i 15/14, 141/22 )
Uvjeti za ponovnu uporabu informacije

Upitnik za samoprocjenu TJV sukladno ZPPI
Asset lista

Odluka o službeniku za informiranje
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
_________________________________________________________________________________

Godišnje izvješće ZPPI za 2023. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu
Godišnje izvješće ZPPI za 2022. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
Godišnje izvješće ZPPI za 2021. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Godišnje izvješće ZPPI za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Godišnje izvješće ZPPI za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019 godinu
Godišnje izvješće ZPPI za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017 godinu
Godišnje izvješće ZPPI za 2017. godinu
Godišnje izvješće ZPPI za 2016. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Godišnje izvješće o ZPPI 2015.

 

Izbornik