2020

 – Projekti u 2020. godini –

PROJEKT: Zaželi za Općinu Vojnić   

Nositelj: Općina Vojnić
Vrijednost projekta: 926.050,00 kuna

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II (otvoreni trajni poziv)

Sufinancirani iznos: 926.050,00 kn

Opis: Projekt će doprinijeti povećanju radne konkurentnosti nezaposlenih žena i bolji pristup tržištu rada stvarajući dodatnu vrijednost društvu i održivoj ekonomiji, te će doprinijeti povećanju brige o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. Tijekom provedbe projekta, 10 žena iz ciljane skupine će biti zaposlene na period od 12 mjeseci, žene će brinuti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju, svakodnevno će pružati pomoć u kućama osoba starije životne dobi s područja Općine Vojnić. Svaka žena će skrbiti o minimalno 6 krajnjih korisnika. Za 10 zaposlenih žena omogućiti će se osposobljavanje kako bi stekle nova znanja i postale poželjna radna snaga. Nakon završetka projekta zapošljavanje žena je izvjesno, posebice onih žena koje se osposobe za gerontodomaćicu, njegovateljicu ili maserku.

Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Karlovac, Domobranska 19, Karlovac; Centar za socijalnu skrb Karlovac, I. Meštrovića 10, Karlovac

Razdoblje provedbe: 18 mjeseci

Link: http://www.esf.hr/poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-zazeli-program-zaposljavanja-zena-faza-ii/

Više o projektu: Zaželi za Općinu Vojnić

PROJEKT – Nabava radnog stroja – kombinirke radi poticanja razvoja komunalnog gospodarstv

Nositelj: Općina Vojnić
Vrijednost projekta: 661.250,00 kuna
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2020. godini

Sufinancirani iznos: 168.000,00 kn

Opis: Nabavom radnog stroja – kombinirke olakšat će se rad komunalnom poduzeću Vojnić komunalac d.o.o. i na taj način riješiti problem dotrajalog stroja. Nabaviti će se jedna kombinirka kojom će se pokriti područje općine Vojnić i susjednih općina radi podizanja javnih ustanova i veće kvalitete življenja stanovnika na promatranom području. Glavne aktivnosti su: provesti postupak nabave za kombinirku, kupiti kombinirku, obaviti tehnički pregled i registraciju.
Vrijeme realizacije je 10 mjeseci, odnosno sve aktivnosti će se odraditi u 2020. godini.

Rok: 2020. godina
Dobavljač: HADO TECHNIK d.o.o.

Link: https://mgipu.gov.hr/komunalno-gospodarstvo-8131/financiranje-projekata-za-poticanje-razvoja-komunalnog-gospodarstva-i-komunalnog-standarda/financiranje-projekata-u-2020-godini/financiranje-projekata-u-2020-godini-10600/10600

PROJEKT – Izgradnja javne elektro – punionice za vozila

Nositelj: Općina Vojnić
Vrijednost projekta: 112.813,25 prihvatljivi troškovi: 83.671,54
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Javni poziv za neposredno sufinanciranje gradnje punionica vozila na električnu energiju 2019.
Sufinancirani iznos: 33.468,62 kn

Opis: Postaviti će se jedna javna elektro – punionica (JEP) između dva parkirna mjesta na parkiralištu na lokaciji Trg Stjepana Radića 1, k.č.4697/1, k.o. Vojnić. Javna elektro punionica za punjenje e-vozila koristit će 22 kW postojeće angažirane snage.
Položaj elektro-punionica odabran je tako da bude vidljiv prvenstveno iz automobila koji dolaze na parkiralište. Na lokaciji postoji zakupljena angažirana snaga te je dovoljna za potrebe elektro punionice 22,00 kW od strane HEP-a, što je potvrđeno elektroenergetskom suglasnosti HEP- Operator distribucijskog područja d.o.o., Elektra Karlovac.

Rok: 06.11.2020. godina
Izvođač: CoIT j.d.o.o.

Link: http://www.fzoeu.hr/hr/novosti/krenulo_sufinanciranje_gradnje_punionica_za_elektricna_vozila/

 

 

 

 

PROJEKT – Program potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti

Nositelj: Općina Vojnić
Vrijednost projekta: 121.000,00
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Javni poziv općinama indeksa razvijenosti I.-IV. skupine i ostalima, sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja, za financijsku potporu iz Državnog proračuna za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2020. godini

Sufinancirani iznos: 121.000,00 kn

Opis: Predškolska djelatnost u Dječje vrtiću Vojnić financira se iz sredstava Općina Vojnić, naknade roditelja za smještaj u vrtić te Ministarstva znanosti i obrazovanja za Program sufinanciranja predškole. Iz proračuna općine Vojnić plaćaju se najvećim dijelom plaće zaposlenika, režije (lož ulje, električna energija), seminari zaposlenika), građevinske radove na sanaciji objekata, ugovor o djelu za voditelja Male škole, pomoćni i sitni materijal, materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje.
Iz naknada roditelja plaća se najvećim dijelom prehrana za djecu, manjim dijelom režijski troškovi i materijali za realizaciju programa (likovne i kreativne radionice).

Rok: 2020. godina

Link: https://mdomsp.gov.hr/UserDocsImages/Vijesti2019/Odluka%20o%20raspodjeli%20sredstava%20za%20odr%C5%BEavanje%20i%20razvoj%20pred%C5%A1kolske%20djelatnosti.pdf

PROJEKT – Raščišćavanje i stavljanje u funkciju mlina na rijeci Radonja

Nositelj: Općina Vojnić
Vrijednost projekta: 12.064,95
Karlovačka županija
Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2020. godinu

Sufinancirani iznos: 10.000,00 kn

Opis: Topića mlin na rijeci Radonji je jedan od četiri mlina koji se nalazi na rijeci. Obnovljen je sredstvima Ministarstva kulture 2012. godine, međutim, 2014. godine za vrijeme elementarne nepogode poplave stvorena je brana koja je zapriječila dovod vode do mlina i od tada nije u funkciji. U te dvije godine dok je radio stanovnici naselja Radonja koristili su mlin. Mlin je star 150 godina i dio je kulturne ostavštine ovog kraja. Trenutno je obrastao korovom i granjem te je na njega palo i stablo ali ga nije previše oštetilo.

Rok: 30.11.2020. godina
Izvođač: Vojnić komunalac d.o.o.

Link: https://www.kazup.hr/natjecaji/prosvjeta-kultura-sport/1001718-rezultati-poziva-za-predlaganje-programa-javnih-potreba-u-kulturi-karlovacke-zupanije-za-2020-godinu.html

PROJEKT – Rekonstrukcija i opremanje Dječjeg vrtića u Vojniću 

Nositelj: Dječji vrtić Vojnić
Vrijednost projekta: 3.233.525,00
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Mjera 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«
Podmjer1 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«
Tip operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«.

Sufinancirani iznos: 2.992.550,00 kn

Opis: Realizacijom ovog Projekta roditeljima djece vrtićke dobi koji od sada nisu imali organizirano čuvanje djece će se omogućiti da njihova djeca polaze programe predškolskog odgoja i obrazovanja. Odgojitelji i stručni suradnici ustanove, pomagati će roditeljima u odgoju i obrazovanju djece te rješavanju odgojno-obrazovnih izazova kod djece. Isto će se ostvarivati kroz redovni program i rad vrtića, putem individualnih radnih terapija, savjetovanja, roditeljskih sastanaka, radionica, posjeta i slično. Roditeljima koji do sada nisu bili u radnom odnosu otvoriti će se mogućnost lakšeg zapošljavanja, čak i u samom vrtiću, a roditeljima koji rade, vrtićki smještaj će predstavljati sigurnost, što će doprinijeti zadržavanju postojećeg stanovništva i doseljavanju mladog stanovništva na područje općine Vojnić.

Rok: 2020. godina
Izvođač: GIPS MONT

PROJEKT – WiFi4EU

Nositelj: Općina Vojnić
Vrijednost projekta: 111.934,06 kuna
Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA), Europska komisija

Sufinancirani iznos: 15.000,00 eura

Opis: Inicijativom WiFi4EU u općinama diljem Europe promiče se besplatan Wi-Fi pristup za građane u javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, javne zgrade, knjižnice, zdravstveni centri i muzeji, odnosno sve javne površine i prostori u kojima boravi velika koncentracija ljudi.
Lokacije koje će biti pokrivene besplatnim bežičnim internetom:
1. Općinski park (3 vanjske)
2. Dom kulture (2 unutarnje)
3. OŠ Vojnić – igralište (3 vanjske)
4. Teniski teren (P2P veza na mikrolokaciju „Igralište OŠ Vojnić“)
5. Nogometni teren (3 vanjske)

Omjer vanjske : unutarnje – 9:2

Rok: 21.12.2020. godine
Izvođač: OT – Optima Telekom

Link: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-besplatan-wi-fi-za-gradane-europe

Izgradnja priključaka na vodovodnu mrežu u naseljima Gejkovac i Svinica Krstinjska

Nositelj: Općina Vojnić
Vrijednost projekta: 631.356,25 kuna
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina
Sufinancirani iznos: 200.000,00 kn

Opis: Projektom će se 30 kućanstava spojiti na vodovodni sustav. Njima će do vodomjernog okna biti dovedena pitka voda. Aktivnosti koje će se provesti su provedba postupka nabave, izvođenje radova i stručni nadzor, promidžba i vidljivost te provedba i upravljanje projektom.
Još 2017. godine završen je vodovod u naseljima Gejkovac i Svinica Krstinjska. Time je omogućeno spajanje na vodoopskrbni sustav u vlasništvu Vodovoda i odvodnje Vojnić. Plaćanje troškova priključaka snositi će svako kućanstvo ponaosob. Da bi se iznos koji svako kućanstvo mora platiti ujednačio planira se da Općina Vojnić na sebe preuzme priključivanje od izgrađenog vodovoda do vodovodnih okna, a da trošak od vodovodnog okna do kućnog praga snose korisnici.

Rok: 2020. godina
Izvođač: GEORAD d.o.o.

Link: https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/nacionalni-programi-417/program-za-poboljsanje-infrastrukture-na-podrucjima-naseljenim-pripadnicima-nacionalnih-manjina/423

Sanacija postojeće nerazvrstane ceste u naselju Međeđak Utinjski 

Nositelj: Općina Vojnić
Vrijednost projekta: 643.337,50 kuna
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Program održivog razvoja lokalne zajednice

Sufinancirani iznos: 482.352,00 kn

Opis: Dionica je od šljunkastog sloja. Ukupna dužina dionice obrađena je troškovnikom i iznosi 1.750 metara. Dionica koja je predviđena ovim projektom, nerazvrstana cesta u naselju Međeđak Utinjski, ima velikih problema sa oborinskim vodama jer je povišenog nagiba te kod obilnijih kiša postoje problemi sa odnošenjem površinskog sloja pijeska. Takvo stanje vuče za sobom velike financijske izdatke za nasipanje ceste pijeskom (tucanikom). Pored gospodarskih ciljeva i jasnih efekata bolje prometne povezanosti, unapređenja komunalne infrastrukture, projekt bi omogućio i kvalitetnije pružanje socijalnih usluga i integraciju stanovništva te spriječio daljnje iseljavanje stanovništva. Ukupno trajanje projekta je 6 mjeseci.

Rok: 2020. godina
Izvođač: Ceste Karlovac d.d.

Link: https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/nacionalni-programi-417/program-odrzivog-razvoja-lokalne-zajednice/454

Izbornik