2019

– Projekti u 2019. godini –

PROJEKT Sanacija postojeće nerazvrstane ceste Lisići 

Nositelj: Općina Vojnić
Vrijednost projekta: 252.971,63 kn

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Program održivog razvoja lokalne zajednice
Sufinancirani iznos: 170.000,00

Opis projekta: Pored gospodarskih ciljeva i jasnih efekata bolje prometne povezanosti, unapređenja komunalne infrastrukture, projekt bi omogućio kvalitetnije pružanje socijalnih usluga i integraciju stanovništva te bi se spriječilo daljnje iseljavanje stanovništva. Odrađeni su sljedeći radovi na sanaciji postojeće nerazvrstane ceste: pripremni radovi, zemljani radovi, asfalt-betonska kolnička konstrukcija, uređeni su odvodni jarci što je i definirano ponudom i okončanom situacijom. Pod pojačanim održavanjem podrazumijeva se saniranje i uređenje postojeće dionice, izvesti novi nosivi sloj te asfaltni sloj od BNHS-a.
Ostvareni rezultat: Asfaltirano je 657,14 m nerazvrstane ceste širine 3,5 m.

Rok: travanj 2019. godine
Izvođač radova: Ceste Karlovac d.d.

PROJEKT Uređenje multinacionalnog kulturnog centra u Vojniću 
opremanje kino dvorane 3D platnom i projektorom, uređenje pozornice i gledališta

Nositelj projekta: Općina Vojnić
Vrijednost projekta: 1.009.221,13

Ministarstvo kulture
Program izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja kulturne infrastrukture u 2019. godini
Sufinancirani iznos: 300.000,00

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
Program usmjeravanja i rasporeda sredstava za poticanje održivog povratka na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi kroz financijsku potporu jedinicama lokalne samouprave u 2019. godini
Sufinancirani iznos: 214.486,83

Opis projekta: Cilj projekta je opremanje kino dvorane kino platnom i projektorom kako bi stanovništvo općine Vojnić kvalitetnije provodilo svoje slobodno vrijeme i obogatilo svoj kulturni život. Ostali ciljevi su razvoj kulturne infrastrukture kojom će se stvoriti prostor za kino projekciju, stavljanje u funkciju prostora kino dvorane koji će između ostaloga služiti i u školske svrhe. Aktivnosti na programu svode se na nabavu filmskog platna i projektora..
Sanacijom se predviđa izmjena kompletne konstrukcije poda pozornice, te izmjena i postava zastora iza i ispred pozornice.
Sjedalice je potrebno demontirati, presvući novim platnom i ponovno pričvrstiti u prethodno sanirani pod. Pod postojećeg prostora će se sanirati rušenjem slojeva koji su dotrajali. Predviđa se i kompletna rekonstrukcija struje i rasvjete, zbog opasnosti za korisnike i nedovoljnog osvjetljenja sjedećeg prostora. Urediti će se i garderoba iza pozornice na način da se izmjene postojeći podovi od tepisona, poprave prozori i zidovi koji su oštećeni od vlage, te postave ogledala i vješalice za odjeću.

Rok: prosinac 2019. godina

Linkovi:
http://novosti.hr/potpisani-ugovori-za-projekte-na-potpomognutim-podrucjima/

PROJEKT Obnova Centralne partizanske bolnice u 2019. godini 

Nositelj: Općina Vojnić
Vrijednost projekta: 160.907,50

Ministarstvo kulture
Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu, Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara
Sufinancirani iznos: 90.000,00 kn

Opis projekta: Partizanska bolnica na Petrovoj gori je bila partizanska bolnica koja je postojala od rujna 1941. do svibnja 1945. godine na planini Petrovoj gori. Kompleks Centralne bolnice sastoj se od većeg broja objekata. Ovim projektom urediti će se sljedeći objekti: Kustosi, Ulazna porta, Stalni postav muzeja, Električna centrala, Nadstrešnica kotla za rublje, Ranjeničko odjeljenje 1, Upravna zgrada, Sanacija drvenih stepenica, Drveni potporni zidovi i prilazni putevi, Objekt br. 6, Pekarnica te Stražarnica.
Predviđenim zahvatom izvršiti će se stolarski popravak prozora, očisti će se lišće sa svih drenažnih ispusta, očisti će se vanjski zidovi od mahovine i utjecaja vlage, popraviti drvene stepenice, okršiti grmlje i granje te sanirati humusna podloga.

Rok: listopad 2019. godine

Izvođač: Kovačević, obrt za građevinarstvo, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam

PROJEKT Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada „Kokirevo“, Općina Vojnić 

Nositelj: Općina Vojnić
Vrijednost projekta: 4.024.453,71 kn, prihvatljivo: 3.369.453,71 kn
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa
Investicijski prioritet 6i: Ulaganja u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve
Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagalištima

Sufinancirani iznos: 2.864.035,65 kn

Opis projekta: Na odlagalištu nisu provedeni nikakvi radovi na sanaciji, osim što je izvedena ograda oko odlagališta, a otpad se prestao odlagati na lokaciji u kolovozu 2015.g. Kako Zakonska regulativa nalaže zatvaranje svih postojećih odlagališta u RH najkasnije do 31. prosinca 2018. godine, krenulo se s planiranjem potrebnih radova kako bi se odlagalište saniralo u skladu s Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15) te nakon toga i zatvorilo. 

Pod sanacijom i zatvaranjem podrazumijeva se sakupljanje otpada eventualno odloženog van gabarita, izravnavanje i ublažavanje nagiba (pokosa) te formiranje tijela odlagališta i zatvaranje ugradnjom završnog pokrovnog sloja.

Odlagalište otpada „Kokirevo“ nalazi se na području općine Vojnić, u Karlovačkoj županiji na udaljenosti cca 3 km sjeveroistočno od centra općine Vojnić. Odlagalište je smješteno na k.č. br. 781/3, k.o. Vojnić. Najbliži stambeni objekt nalazi se na udaljenosti cca 370 m.

Razdoblje provedbe: 12.2.2019. – 11.8.2020.

Izvođač radova: OPERA GROUP d.o.o.

Linkovi: http://www.fzoeu.hr/hr/gospodarenje_otpadom/odlagalista_otpada_i_sanacije/

PROJEKT: Obnova starog grada Otmić

Nositelj: Općina Vojnić
Vrijednost projekta: 12.507,55 kn

Karlovačka županija
Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2019. godinu
Sufinancirani iznos: 10.000,00 kn

Opis projekta: Stari grad Otmić smješten na povišenom položaju, u Otmičkoj šumi u blizini sela Kestenovac. Sagradila ga je u 16.st. ugledna obitelj Otmić koja je pripadala klokočkom plemstvu. U njihovom vlasništvu je ostao do pada Bihaća 1592.g. nakon čega je došao pod tursku vlast i od tada je napušten. Pripada tipu kružnih utvrda sa središnjom branič kulom, vanjskim obrambenim zidom i opkopom. Sačuvan je dio cilindrične kule. Potrebno je raščistiti zidine i ukloniti raslinje kako bi stari grad Otmić postao pristupan i dijelom turističke atrakcije kao spomenik kulture.

Rok: srpanj 2019. godine
Izvođač radova: Vojnić komunalac d.o.o.

Projekt “Zaštita i promocija kestena” – u provedbi o 2018. g.
Project “Protection and promotion of chesnut”

Službena stranica Projekta “Zaštita i promocija kestena”: https://www.chestnuteu.com/

PROJEKT “Rekonstrukcija zgrade u Općinsku tržnicu u Vojniću” – u provedbi od 2018. g.

Nositelj: Općina Vojnić
Vrijednost projekta: 4.023.154,63

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima
Podmjera 7.4. – Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu
7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”

Sufinancirani iznos: 4.023.154,63

PROJEKT Izgradnja reciklažnog dvorišta u općini Vojnić – u provedbi od 2018. g.

Nositelj: Općina Vojnić
Vrijednost projekta: 1.649.321,27

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagalištima
Sufinancirani iznos: 1.388.729,48
Fond za sufinanciranje provedbe EU projekta: 220.562,92
Vlastito učešće: 40.028,87

Opis projekta: Izgradnjom reciklažnog dvorišta na području Općine Vojnić osigurat će se potrebna infrastruktura za prikupljanje odvojenih kategorija otpada koje se može koristiti kao sirovina (stakla, plastike, metala, papira i kartona), ali i ostalih vrsta otpada koje su reciklažna dvorišta dužna primiti bez naknade i za koja se osiguravaju odgovarajući kontejneri/spremnici i sl.,; sve sukladno zakonskim propisima. Izgradnja reciklažnog dvorišta je zakonska obveza propisana Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17). Osim zakonske obveze odvojenog predavanja otpada, stanovnici općine će biti konstantno informirani i educirani o potrebi odvojenog prikupljanja i predavanja otpada kroz informativno-obrazovne aktivnosti koje će se provoditi za sve korisnike s naglaskom na djecu školskog uzrasta i mlade.

Izvođač: postupak javne nabave
Rok izvršenja: –

PROJEKT “Uređenje povijesno-kulturnog parka u Vojniću” 

Nositelj: Općina Vojnić
Vrijednost projekta: 628.762,83‬ kn

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina
Sufinancirani iznos: 250.000,00

Uređenje parka u Vojniću ugradnjom betonskih opločnika, klupa i postavljanje fontane omogućiti će se svim stanovnicima Vojnića ugodnije življenje, vrednovanje povijesti i kulture. Park je mjesto druženja svima stanovnicima Općine bez obzira na nacionalnu pripadnost te će se kroz povijesni prikaz ovog mjesta od kralja Petra Svačića, spomenika narodnim herojima iz Narodno oslobodilačke borbe do spomenika braniteljima iz Domovinskog rata stvoriti oblik zajedništva i poštivanja povijesti ovog kraja.
Trenutno stanje parka u Vojniću nije zadovoljavajuće zbog asfaltiranih staza i opreme u parku koja je dotrajala. Asfalt je na dijelovima staza i oštećen te iste treba popločiti. Park, odnosno trg je prošle godine popločen betonskim opločnicima i na taj će se način popločiti i staze kako bi se dobila skladna cjelina te postaviti klupe i koševi.
Projektom će se popločiti staze ugradnjom betonskih opločnika, napraviti će se temelj i kostur fontane za koji je već izlivena brončana skulptura. Urediti će se okoliš oko bista narodnih heroja iz II. svjetskog rata popločivanjem staza, te okoliš oko spomenika iz Narodno oslobodilačke borbe popločavanjem staza i postavljanjem klupe u neposrednoj blizini. Postaviti će se ukupno 5 klupa i 4 koša.

Rok: studeni 2019. godine
Izvođač radova: „Kovačević“, obrt za građevinarstvo, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam

 

 

Izbornik