HNB te�ajna lista
14.08.2020
Prodajni
CAD CAD
1
4,790777
GBP GBP
1
8,292750
USD USD
1
6,337639
EUR EUR
1
7,499963
$ Odabir valute
= Odabir valute

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Godišnjeg financijskog obračuna za 2019. godinu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Godišnjeg plana upravljana imovinom za 2020. godinu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vojnić

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu Općine Vojnić na korištenje udrugama

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom redu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o komunalnom doprinosu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o komunalnoj naknadi

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republilke Hrvatske za općinu Vojnić

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Plan gospodarenja otpadom Općine Vojnić za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku javne nabave - Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice "Cesta šljiva"

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Izmjene i dopune Statuta Općine Vojnić

Savjetovanje o nacrtu Odluke o modelu financiranja razvoja širokopojasnog interneta u općini Vojnić

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vojnić

...............................................................................

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Statuta Općine Vojnić

................................................................................

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vojnić

................................................................................
RSS