HNB te�ajna lista
18.09.2019
Prodajni
CAD CAD
1
5,075948
GBP GBP
1
8,343916
USD USD
1
6,727694
EUR EUR
1
7,411900
$ Odabir valute
= Odabir valute

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vojnić

_________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu Općine Vojnić na korištenje udrugama

_________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom redu

________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima

________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o komunalnom doprinosu

________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o komunalnoj naknadi

________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade

________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republilke Hrvatske za općinu Vojnić

________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku javne nabave - Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice "Cesta šljiva"

________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Plan gospodarenja otpadom Općine Vojnić za razdoblje od 2017. do 2022. godine

________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Izmjene i dopune Statuta Općine Vojnić

________________________________________

Savjetovanje o nacrtu Odluke o modelu financiranja razvoja širokopojasnog interneta u općini Vojnić

________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vojnić

________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Statuta Općine Vojnić

________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vojnić

________________________________________
RSS